Bases dos Premios 2018

As bases dos Premios da Crítica Galicia. Edición 2018

PRIMEIRA. Os Premios da Crítica Galicia institúense coa finalidade de facer público o recoñecemento que, dentro do marco xeral da cultura galega, merezan os labores individuais ou colectivos que cada ano cristalicen en achegas relevantes para os diversos ámbitos da creación cultural e da investigación en Galicia.

SEGUNDA. Os Premios da Crítica Galicia abranguen as seguintes modalidades:

CREACIÓN LITERARIA. Considéranse premiables todas aquelas obras de narrativa, poesía, ensaio e textos dramáticos, incluíndo a creación literaria infantil e xuvenil, editadas en lingua galega entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.

INVESTIGACIÓN. Considéranse premiables todas aquelas obras resultado dunha investigación contrastada e rigorosa concluída entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017. O xurado valorará o recoñecemento que estas obras de persoas ou colectivos recibisen por parte de especialistas no ámbito da súa disciplina, así como contar con algunha manifestación en lingua galega e a súa repercusión obtida dentro ou fóra de Galicia durante o ano 2017. Así mesmo, considéranse premiables todas aquelas persoas ou entidades que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un fito destacado na investigación durante o ano 2017.

MÚSICA. Considéranse premiables todos aqueles traballos de composición, interpretación, compilación musical editados en formato de partituras, discos ou comunicados publicamente en Internet entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016. Tamén se consideran premiables as composicións e obras musicais estreadas nese período e os labores interpretativos nos que concorran características que lles confiran unha recoñecida proxección ao longo do mesmo período. Outrosí, poderán recoñecerse todas aquelas iniciativas que ao longo do ano contribuísen de xeito relevante á promoción da música na sociedade galega. Así mesmo, considéranse premiables todas aquelas persoas que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro ou fóra de Galicia un fito destacado na música durante o ano 2017.

INICIATIVAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS. Considéranse premiables todos aqueles feitos ou labores que, emprendidos por persoas, asociacións, empresas, entidades ou todo tipo de institucións, destacasen na defensa, pulo ou espallamento da cultura e da ciencia galegas e que, podendo ser consecuencia dunha traxectoria iniciada con anterioridade, permanecesen vixentes durante o ano 2017.

ARTES PLÁSTICAS. Considéranse premiables todos aqueles traballos de pintura, escultura, ilustración, fotografía, arquitectura e deseño que fosen realizados, presentados en exposicións ou comunicados publicamente de forma presencial ou virtual entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017. Así mesmo, considéranse premiables todas aquelas persoas que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro ou fóra Galicia un fito destacado no eido das artes plásticas e visuais durante o ano 2017.

ARTES ESCÉNICAS. Considéranse premiables nesta modalidade todos aqueles traballos de teatro, danza, maxia e circo, estreados de forma presencial ou virtual entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017. Así mesmo, considéranse premiables todas aquelas artistas do eido das artes escénicas que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro ou fóra de Galicia un fito destacado durante o ano 2017.

CINE E ARTES AUDIOVISUAIS. Considéranse premiables nesta modalidade todos aqueles traballos de cine, vídeo, televisión, videocreación e outras expresións das artes audiovisuais, estreados ou comunicados publicamente de forma presencial ou virtual entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017. Así mesmo, considéranse premiables todas aquelas artistas do eido do cine e artes audiovisuais que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro ou fóra de Galicia un fito destacado durante o ano 2017.

CULTURA GASTRONÓMICA. Considéranse premiables nesta modalidade todas aquelas iniciativas de cultura gastronómica desenvolvidas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017. Así mesmo, considéranse premiables todas aquelas persoas e entidades do eido da cultura gastronómica que, contando cunha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro ou fóra de Galicia un fito destacado durante o ano 2017.

TERCEIRA. O xurado de cada unha das modalidades terá competencia exclusiva para establecer os criterios de valoración (calidade, incidencia social, oportunidade, novidade…) de cada unha das candidaturas concorrentes. Con todo, o recoñecemento da excelencia e da relevancia para a cultura galega que ofrezan as achegas a considerar, deberá ser a guía sobranceira no seu proceso de avaliación. Así mesmo, naquelas manifestacións culturais que precisen da intervención do idioma este será o galego.

CUARTA. Os membros de cada un dos xurados serán designados pola asociación PREMIOS DA CRÍTICA DE GALICIA entre persoas recoñecidamente solventes en cada un dos eidos aos que atinxe cada unha das modalidades. Os membros do xurado non poderán ter relacións de autoría coas candidaturas concorrentes na súa modalidade, comprometéndose a aceptar as presentes bases.

QUINTA. O xurado de cada modalidade compoñerase de sete membros con voz e voto, entre os que se incluirá unha secretaría vinculada á asociación PREMIOS DA CRÍTICA DE GALICIA. A secretaría fará circular a información que se fose recabando entre as candidaturas presentadas, convocará as reunións do xurado e levantará acta dos acordos adoptados en cada unha delas.

SEXTA. O premio será único e indivisible en cada unha das modalidades, podendo quedar deserto, se así o considera o xurado. As decisións finais de cada un dos xurados, que serán inapelables e adoptadas por maioría de votos, tomaranse nunha sesión de traballo que se celebrará o mesmo día do ditame.

SÉTIMA. Todas as producións que se consideren premiables en cada unha das modalidades poderán ser presentadas polos seus autores, editores, produtores ou promotores ás secretarías dos xurados antes do 30 de setembro de 2018. Así mesmo, cada un dos membros dos xurados poderá presentar cantas candidaturas considere oportunas para a súa valoración polo resto dos membros.

OITAVA. Os ditames de cada unha das modalidades daranse a coñecer no decurso dun acto público que se celebrará o 3 de novembro de 2018 na cidade de Vigo.

Galicia, 11 de maio de 2018

5 Trackbacks


  1. […] expresións da creación cultural. A esta altura estamos ultimando a composición dos xurados dos Premios 2012, que se fallarán o 20 de outubro. Até entón celebraranse diversas mesas redondas en cada unha […]

  2. […] ditame dos xurados desta 35ª edición dos Premios da Crítica Galicia será coñecido o sábado 17 de novembro de 2012 no decurso dunha cea que se celebrará en Vigo, no […]

  3. […] BASES […]

  4. […] Hotel Os Escudos acollerá a entrega da edición número 36 dos Premios da Crítica Galicia, no tanscurso dun […]

  5. […] sábado 7 de novembro de 2015 celebrarase a cerimonia de anuncio do ditame da XXXVIIIª edición dos Premios da Crítica Galicia que, a partir das 14:00 horas, terá lugar no decurso dun xantar no Hotel Os Escudos, avenida […]