Do 1978 ao 2012

2012: «Galicia como tarefa»
Creación Literaria: Agustín Fernández Paz por Fantasmas de luz, novela (Xerais).
Investigación: Patricia Fra López pola edición de Regreso a Compostela de Edith Wharton (Servizo de publicacións da USC).
Música: Asociación Galega de Compositores por tarefa no ámbito da composición, da edición e da interpretación musical.
Iniciativas Culturais: «O sorriso de Daniel» por valoración e difusión do románico.
Artes plásticas e visuais: Carmen Nogueira por actividades en construción da paisaxe.
Artes escénicas e Audiovisuais: Xosé Manuel Olveira »Pico» pola traxectoria no ámbito audiovisual e teatral.

2011: «Eis o canto eterno dunha terra»
Creación Literaria: Ana Romaní por Estremas, poesía (Galaxia).
Investigación: Jorge Mira Pérez por  A importancia da similitude interlingüística e o bilingüismo equilibrado cando dúas linguas compiten.
Música: Orquestra Folk Son de Seu.
Iniciativas Culturais: Proxecto Terra.
Artes plásticas e visuais: Ángela de la Cruz.
Artes escénicas e Audiovisuais: Grupo Chévere por Citizen.

2010: «En galego, todas as fiestras abertas»
Creación Literaria: Suso de Toro por Sete palabras, novela (Xerais)
Ensaio: Manuel Forcadela por A mecánica da maxia. Ficción e ideoloxía en Álvaro Cunqueiro (Galaxia)
Investigación: Miguel Barros Puente por Ramón Piñeiro e a revisión do nacionalismo (Galaxia)
Música: Ars Gallaeciae Musicae, colección de música culta galega.
Iniciativas Culturais: Casa das Ciencias
Ciencias e Artes da Representación: Enrique Acuña, documentalismo fotográfico
Galego egrexio: Xosé Xoán Barreiro Prado

2009: «Para sermos máis nós»
Creación Literaria: Luís González Tosar por Estúrdiga materia, poesía (Galaxia)
Ensaio: Camilo Nogueira Román por Europa, o continente pensado (Galaxia)
Investigación: Henrique Monteagudo por Letras primeiras. O foral de Caldelas. A emerxencia da escrita en galego e os primordios da líruca trovadoresca (Fundación Barrié)
Música: Juan Durán pola ópera O arame
Iniciativas Culturais: Festival Audiovisual de Cans
Ciencias e Artes da Representación: Nova Galega de Danza, danza
Galego egrexio: Ramón Lorenzo Vázquez

2008: «Falamos galego»
Creación Literaria: Miguel Anxo Murado por O soño da febre, relatos (Galaxia)
Ensaio: Xurxo Borrazás por Arte e parte. Dos patriarcas á arte suicida (Galaxia)
Investigación: Xusto Beramendi por De provincia a nación. Historia do galeguismo político (Xerais)
Música: Ouvirmos pola colección «A Tiracolo»
Iniciativas Culturais: Arquivo do Reino de Galicia
Ciencias e Artes da Representación: Xaime Quessada, pintura
Galego egrexio: R Cable e Telecomunicacións S.A.

2007
Creación Literaria: Manuel Rivas Barrós por Os libros arden mal, novela (Xerais)
Ensaio: Francisco Sampedro Ojeda por A violencia excedente (Laiovento)
Investigación: Ricardo Gurriarán por Ciencia e conciencia na Universidade de Santiago 1900-1940 (Servizo Publicacións USC)
Música: Alalá, programa da TVG
Iniciativas Culturais: Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz
Ciencias e Artes da Representación: Fundación Eugenio Granell, pintura, museo
Galego egrexio: Ramón Cacabelos

2006: «Pensar + facer = país»
Creación Literaria: Xavier Alcalá por Nas catacumbas, novela, segunda entrega da triloxía «Evanxélica memoria» (Galaxia)
Ensaio: Teresa Moure por A palabra das fillas de Eva (Galaxia)
Investigación: Xosé Ramón Freixeiro Mato por Os marcadores discursivosConectores contraargumentativos no galego escrito (Servizo Publicacións UDC)
Música: Meniños cantores
Iniciativas Culturais: A Peneira
Ciencias e Artes da Representación: «En pé de pedra», Festival internacional de danza para paseantes en Compostela, danza
Galego egrexio: Xosé Manuel Beiras Torrado

2005: «Nos camiños do Tempo Novo»
Creación Literaria: Luisa Villalta por En concreto, poesía (Espiral Maior)
Ensaio: Xosé Chao Rego por O demo meridiano (Xerais)
Investigación: Antón Costa Rico por Historia da educación e da cultura en Galicia (Xerais)
Música: Ano da Música de Pontevedra
Iniciativas Culturais: Museo Etnográfico da Limia
Ciencias e Artes da Representación: Técnicos e artistas galegos da película Mar adentro, cine
Galego egrexio: Xesús Alonso Montero

2004: »Galicia: terras e mares»
Creación Literaria: Anxos Sumai por Anxos de garda, novela (A Nosa Terra)
Ensaio: Manuel Mandianes Castro por O río do esquecemento. Identidade antropolóxica de Galicia (Xerais)
Investigación: Manuel Caamaño Suárez por As construccións da arquitectura popular. Patrimonio etnográfico de Galicia (Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia)
Música: Amador Santos, director xubilado da Banda de Música de Santiago
Iniciativas Culturais: Fundación Pedrón de Ouro
Ciencias e Artes da Representación: Museo Provincial de Lugo, museo
Galego egrexio: Manuel Gallego Jorreto

2003: «Galeguismo solidario»
Creación Literaria: Carlos Casares Mouriño por O sol do verán, novela (Galaxia)
Ensaio: Carlos Casares Mouriño por Da miña acordanza. Memorias de Ramón Piñeiro (Galaxia)
Investigación: Manuel González González, Carmen García Mateo, Eduardo Rodríguez Banga e Elisa Fernández Rei por Dicionarios dos verbos galegos Laverca (Xerais)
Música: David F. Alonso
Iniciativas Culturais: Biblioteca 120 de La Voz de Galicia
Ciencias e Artes da Representación: Arturo Baltar, escultura
Galego egrexio: Antón López Rivas «O Mago Antón»

2002: «25 anos facendo país»
Creación Literaria: Manuel María por Obra completa, poesía (Espiral Maior)
Ensaio: Olivia Rodríguez González por Estética e teoría da cultura en Vicente Risco (Galaxia)
Investigación: Narciso de Gabriel por Escolantes e escolas de ferrado (Xerais)
Música: Henrique Otero «O gaiteiro do Fragoso»
Iniciativas Culturais: Pobos do Couto Mixto
Ciencias e Artes da Representación: Leopoldo Nóvoa, pintura
Galego egrexio: Carlos Casares Mouriño

2001
Creación Literaria: Xosé Manuel Villanueva Prieto por Adeus, India adeus, novela (Ir Indo)
Ensaio: Xoán González Millán por Resistencia cultural e diferencia histórica (Sotelo Blanco)
Investigación: Manuel González Gómez por Funcións ecolóxico ambientais do monte en Galicia. Unha perspectiva histórica (Servizo de Publicacións da Deputación Provincial de Pontevedra)
Música: Antón Corral
Iniciativas Culturais: Enciclopedia Galega Universal de Ir Indo
Ciencias e Artes da Representación: Antón Reixa
Galego egrexio: Olegario Sotelo Blanco

2000: «Sempre nós»
Creación Literaria: Bieito Iglesias por O mellor francés de Barcelona, relatos (Galaxia)
Ensaio: Luís Álvarez Pousa por A identidade fronte á rede. O reto de Galicia na sociedade da información (Xerais)
Investigación: Román Rodríguez González por De aldeas e cidades (Ir Indo)
Música: Coro Ultreia pola edición fonográfica do Códice Calixtino
Iniciativas Culturais: Semana de Filosofía de Pontevedra
Ciencias e Artes da Representación: Caixa Vigo
Galego egrexio: Editorial Galaxia

1999: «Galeguizar Galicia»
Creación Literaria: Carlos Casares Mouriño por Un país de palabras (Galaxia)
Ensaio: Ana Santórum Ardone por Luís Seoane, o alquimista (Ediciós do Castro)
Investigación: Pilar Rodríguez Suárez por La Universidad de Santiago en el siglo XVI : los libros de claustro, 1566-1600 (Fundación Barrié)
Música: Agrupación Musical do Rosal
Iniciativas Culturais: Concello de Allariz
Ciencias e Artes da Representación: Virxilio Viéitez, fotografía
Galego egrexio: Milladoiro

1998: «Eu atendend’ o meu ben»
Creación Literaria: Xosé María Álvarez Cáccamo por A escrita das aves de marzo, poesía (Ediçoes Tema)
Ensaio: Francisco Sampedro Ojeda por Ideoloxía e distorsión (Xerais)
Investigación: Ricardo Polín por Cancioneiro galego-castelán. Corpus lírico da Decadencia (1350-1450) (Edicións do Castro)
Música: Xosé Iglesias «Melitón»
Iniciativas Culturais: Revista Bravú (Xerais)
Ciencias e Artes da Representación: Enrique Ortiz Alonso, pintura
Galego egrexio: Basilio Losada Castro

1997: «Galicia: ¡¡si, señor!!» Ánxel Fole
Creación Literaria: Pilar Pallarés García por Livro das devoracións, poesía (Espiral Maior)
Ensaio: Antón Figueroa Lorenzana por Lecturas alleas (Sotelo Blanco)
Investigación: Francisco Díaz-Fierros Viqueira por As augas de Galicia (Consello da Cultura Galega)
Música: Carlos Núñez
Iniciativas Culturais: Vieiros. Barrio Galego de Internet
Ciencias e Artes da Representación: Manuel Gallego Jorreto, arquitectura
Galego egrexio: Isaac Díaz Pardo

1996: «Temos futuro»
Creación Literaria: Xabier Rodríguez Baixeras por Nadador, poesía (Espiral Maior)
Ensaio: Xosé Antón Castro por As mazás de Yoko Ono: ensaio de introdución á arte desde 1980 ata hoxe (Espiral Maior)
Investigación: Modesto Hermida por Narrativa galega: Tempo de Rexurdimento (Xerais)
Música: Carlos López García-Picos
Iniciativas Culturais: Asociación Irimia
Ciencias e Artes da Representación: Centro Galego de Arte Contemporánea, museo
Galego egrexio: Daniel García Ramos

1995: «Hai sitio para todos»
Creación Literaria: Marilar Aleixandre por A expedición do Pacífico, novela (Xerais)
Ensaio: Xesús Alonso Montero por As palabras do exilio. Biografía intelectual de Luís Seoane (Xerais)
Investigación: Anxo Tarrío por Literatura Galega. Aportacións a unha Historia Crítica (Xerais)
Música: Música en Compostela
Iniciativas Culturais: O Correo Galego
Ciencias e Artes da Representación: Xabier Toubes, ceramista
Galego egrexio: Xosé Filgueira Valverde

1994: «Erguer unha Galicia á imaxe do soño de todos» Luís Seoane
Creación Literaria: Manuel Rivas Barrós por En salvaxe compaña (Xerais)
Ensaio: Gonzalo Allegue por Eduardo Blanco Amor. Diante dun xuíz ausente (Nigra)
Investigación:  Xoaquín Rodríguez Leiceaga por Capital estranxeiro e industrialización en Galicia (Xerais)
Música: Coro Ultreia
Iniciativas Culturais: Dorotea Bárcena
Ciencias e Artes da Representación: Xosé Lodeiro Fernández, pintura
Galego egrexio: Andrés Torres Queiruga

1993: «O poder da nosa voz»
Creación Literaria: Antón Avilés de Taramancos por Obra viva (Laiovento)
Ensaio: Pegerto Saavedra Fernández por A vida cotiá en Galicia de 1550 a 1850 (Servizo Publicacións USC)
Investigación: Lourenzo Fernández Prieto por Labregos con ciencia (Xerais)
Música: Antonio Vasco Pardavila
Iniciativas Culturais: Empresa Castromil
Ciencias e Artes da Representación: Miguelanxo Prado, ilustración e cómic
Galego egrexio: Francisco Fernández del Riego

1992: «Toda Galicia vai nela» Fermín Bouza Brey
Creación Literaria: Xosé Luís Méndez Ferrín por Arraianos (Xerais)
Ensaio: Carlos Taibo por  O castelo de fogos. Nove ensaios sobre o porvir de Europa do Leste (Novo século)
Investigación: Begoña Bas López por Muíños de marés e vento de Galicia (Fundación Barrié)
Música: Orfeón Terra A Nosa baixo a batuta de Miro Moreira
Iniciativas Culturais: El Correo Gallego
Ciencias e Artes da Representación: Silverio Rivas, escultura

1991: «Mil novas primaveras»
Creación Literaria: Fiz Vergara Vilariño por Nos eidos da bremanza, poesía (Galaxia)
Ensaio: Xulio Cabrera Varela por O combate dos deuses (Xerais)
Investigación: ILG por  Atlas Lingüístico Galego (Fundación Barrié)
Música: Xesús Bal y Gay
Iniciativas Culturais: Xosé Luís Blanco Campaña
Ciencias e Artes da Representación: Xurxo Lobato, fotografía

1990: «Galicia sempre»
Creación Literaria: Antón Risco por As metamorfoses de Proteo (Galaxia)
Ensaio: Marcial Gondar Portasany por Romeiros do alén (Xerais)
Investigación: Juan Ramón Vidal Romaní e outros por A Natureza Ameazada (Consello da Cultura Galega)
Música: P. Xosé López Calo
Iniciativas Culturais: Xulgado do Social nº 2 Pontevedra
Ciencias e Artes da Representación: César Portela, arquitectura

1989:  «Coa palabra máis viva» Celso Emilio Ferreiro
Creación Literaria: Víctor Freixanes por O enxoval da noiva (Galaxia)
Ensaio: Francisco Rodríguez por Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro (ASPG)
Investigación: Ana Isabel Boullón, Xermán García Cancela, Henrique Monteagudo por Diccionario normativo Galego-Castelán (Galaxia)
Música: Na Lúa
Iniciativas Culturais: «Cadernos da Escola Dramática Galega»
Ciencias e Artes da Representación: Xavier Villaverde, cine

1988: «Para sermos máis nós»
Creación Literaria: Xosé Luís Méndez Ferrín por Bretaña esmeraldina (Xerais)
Ensaio: Xosé Francisco Armesto Faginas por Cunqueiro. Unha biografía (Xerais)
Investigación: deserto
Música: Padre Manuel Pérez Fanego
Iniciativas Culturais: Revista Grial
Ciencias e Artes da Representación: Pedro de Llano, arquitectura

1987: «Galicia como tarefa»
Creación Literaria: Suso de Toro por Polaroid (Xerais)
Ensaio: X. Carlos Bermejo Barrera por O final da historia (Xerais)
Investigación: Vicente Almazán por Gallaeciae Scandinavica (Galaxia)
Música: Enrique X. Macías Alonso
Iniciativas Culturais: Nova Escola Galega
Ciencias e Artes da Representación: Manuel Rivas Barrós

1986
Creación Literaria: Manuel Vilanova por A lenda das árbores de prata, poesía (Edicións Nós)
Ensaio: Andrés Torres Queiruga por A revelación de Deus na realización do home (Galaxia)
Investigación: Ramón Lorenzo pola edición de Crónica Troiana (Fundación Barrié)
Música: Grupo Universitario de Cámara de Compostela
Iniciativas Culturais: Cantareliña
Ciencias e Artes da Representación: Compañía Luís Seoane, teatro

1985
Creación Literaria: Ramiro Fonte por Designium, poesía (Xerais)
Ensaio: Ramón Villares por A Historia (Galaxia)
Investigación: Ramón Máiz por O rexionalismo galego. Organización e ideoloxía (Ediciós do Castro)
Música: Dorothé Schubarth / Antón Santamarina por O cancioneiro popular galego (Fundación Barrié)
Iniciativas Culturais: Asociación Funcionarios Pola Normaliación Lingüística de Galicia
Ciencias e Artes da Representación: Chano Piñeiro por Mamasunción, cine

1984
Creación Literaria: Arcadio López Casanova por Liturxia do corpo, poesía (Ediciós do Castro)
Ensaio: Xosé Chao Rego por Eu renazo galego. Ensaio sobre a identidade galega (Ediciós do Castro)
Investigación: deserto
Música: Nemesio García Carril
Iniciativas Culturais: Preescolar na Casa
Ciencias e Artes da Representación: Francisco Leiro, escultura

1983: «… quedou moita semente que vai pouquiño a pouco rexurdindo» M. Leiras Pulpeiro
Creación Literaria: Víctor Freixanes por O triángulo inscrito na circunferencia, novela (Galaxia)
Ensaio: Ramón Villares por Foros, frades e fidalgos (Xerais)
Investigación: Xosé Manuel Carballés Vázquez por Clases características dun frebado foliado suma (primeiro traballo de investigación matemática en galego)
Música: Daniel Quintas Calvo
Iniciativas Culturais: Instituto da Lingua Galega
Ciencias e Artes da Representación: Pepe Barro, deseño

1982 «O campo cheo de frío busca un anaco de sol» Amado Carballo
Creación Literaria: Alfredo Conde Cid por Breixo, novela (Xerais)
Ensaio: Pedro de Llano por Arquitectura popular en Galicia (COAG)
Investigación: Xosé Ramón Barreiro Fernández por Historia de Galicia. Edade Contemporánea (Galaxia)
Música: Carlos Villanueva
Iniciativas Culturais: Concello de Redondela polo seu labor de impulso ao idioma galego
Ciencias e Artes da Representación: Cigarrós e Peliqueiros de Laza, etnografía

1981: «Ti dis: Galicia é ben pequena. Eu dígoche: Galicia é un mundo» Vicente Risco
Creación Literaria: Antón Tovar por Calados esconxuros, poesía (Xerais)
Ensaio: Xosé Neira Vilas por Galegos no Golfo de México (Ediciós do Castro)
Investigación: Harmut Heine por A guerrilla antifranquista en Galicia (Xerais)
Música: Joám Trilho
Iniciativas Culturais: Grupo Atlántica
Ciencias e Artes da Representación: Xosé Bar Boo, arquitectura

1980
Creación Literaria: Carlos Casares por Os escuros soños de Clío, relato (Edicións do Cerne)
Ensaio: Díaz Pardo, García Bodaño, García Martín e Xohán Ledo por Carlos Maside: pintor para unha terra
Investigación: Xosé A. López Taboada por Economía e poboación en Galicia (Edicións do Rueiro)
Música: Xuventudes Musicais de Vigo
Iniciativas Culturais: Escola Aberta
Ciencias e Artes da Representación: Laxeiro, pintura

1979
Creación Literaria: Álvaro Cunqueiro por Os outros feirantes, relato (Galaxia)
Ensaio: Albino Prada Blanco e Abel López Rodríguez por A outra economía galega
Investigación: Manuel Núñez Rodríguez por Arquitectura prerrománica (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia)
Música: Roxelio Groba
Iniciativas Culturais: Seminario de Estudos Galegos
Ciencias e Artes da Representación: Grupo Troula, teatro

1978
Creación Literaria: Alfonso Pexegueiro por Mar e naufraxio, poesía (autoedición)
Ensaio: Andrés Torres Queiruga por Recupera-la salvación (Sept)
Investigación: Isidro Parga Pondal polo seu labor de 40 anos de traballos xeolóxicos
Música: A Roda en folclore, Milladoiro en música popular e «Cantigas gallegas dos séculos XIX-XX» en música culta
Iniciativas Culturais: Museo do Pobo Galego